Đáp từ Châu Hải Đường nhân huynh cùng Nguyệt Sinh

Nguyệt Sinh đệ nhân thượng kinh hữu sự có nhã ý rằng huynh đệ xa cách lâu ngày, muốn cùng cả Phi Chân huynh tụ họp nơi phủ đệ của Châu Hải Đường tiên sinh, nên có đánh tiếng và có nhờ mời, Châu tiên sinh mở lượng hải hà thuận duyên thuận ý cũng có nhời nhã thỉnh.

Đức âm khổng chiêu (Lời thỉnh mời - Thư pháp Châu Hải Đường tiên sinh)

Đức âm khổng chiêu (Lời thỉnh mời – Thư pháp Châu Hải Đường tiên sinh)

Riêng Châu huynh là bậc cao minh, thâm sâu ý tứ, chẳng tựa chúng thường, đến cả nhời thỉnh cũng ý tứ khác người, khéo dụng kinh trích điển mà không trích cú tầm chương, thật muôn phần cảm phục yêu mến. Xuân tôi tạ mà đáp từ rằng:

Lâu lâu có một người tân khách,
Đã chẳng hiềm rượu lạt ghé chơi.
Chủ nhân mỹ đức cao vời,
Không chê lại quý lại mời uống say.

Sao không cùng cạn đêm nay,
Học người thiên cổ đức tày thánh nhân,

Đạo đức kia khác đâu rượu thịt,
Chỉ cao vời tửu đức đây thôi,
Người xưa tửu đức tụng rồi,
Xin bồi thêm chén nữa mời chủ nhân!

Xuân Như cung kính không bằng vâng mệnh vậy.
Jan 16th, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook